Serwis www.elektroklub.pl​​​​​​​​​​​​​​ używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Nie masz jeszcze konta?

Produkty

 

 

Rejestracja

Dane Firmy

Nazwa firmy*

NIP*

Rodzaj działalności*

Segmenty działalności*

Adres siedziby

Ulica*

Nr domu*

Nr lokalu

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Województwo*

Dane osoby reprezentującej uczestnika

Imię*

Nazwisko*

Numer telefonu komórkowego*

Email*

Dane sprzedawcy w hurtowni, w której zostałeś zaproszony do programu

Imię

Nazwisko

Telefon

Nazwa hurtowni

Oddział

Dane Przedstawiciela Producenta

Imię

Nazwisko

Producent

Obowiązek informacyjny dla Uczestników Elektroklubu

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są:

  1. Signify Poland Sp. z o.o. (dawniej Philips Lighting Poland Sp. z o.o.), z siedzibą w Pile, przy ul. Kossaka 150, 64-920 Piła, (KRS: 0000491219). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 22 571 00 00 oraz listownie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.
  2. Schneider Electric Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa (KRS: 00000029914). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 22 313 24 10 oraz listownie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.
  3. NKT S.A., z siedzibą w Warszowicach, przy ul. Gajowej 3, 43-254 Warszowice, KRS: 0000089171. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 32 757 17 00 oraz listownie na adres siedziby administratora wskazany powyżej dalej zwani: „Administratorami”.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Programie motywacyjnym „Elektroklub” (dalej: „Program”) – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników Programu, którzy uzyskali nagrodę w Programie - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.

  Państwa dane będą przetwarzane również w celach:
  1. marketingowych związanych z uczestnictwem w Programie - w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt. f) RODO -w/w cele marketingowe stanowią prawnie uzasadniony interes Administratorów,
  2. marketingowych zgodnie z treścią udzielonej przez Państwa zgody – w takim przypadku podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt. a) RODO, a odrębnym Administratorem jest podmiot, którego dotyczy zgoda,
  3. dokonywania analiz efektywności działań handlowych Administratorów i Dystrybutorów, nakierowanych na oferowanie Uczestnikom produktów i usług najlepiej dopasowanych do ich potrzeb, w tym przekazywania wyników tych analiz do Dystrybutorów – w takim przypadku podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt. a) RODO, a odrębnym Administratorem jest podmiot, którego dotyczy zgoda.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratorów w celu realizacji Programu przez okres Państwa uczestnictwa w Programie. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie (marketing niezwiązany z uczestnictwem w Programie) lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów (marketing związany z uczestnictwem w Programie). Dane uczestników, którzy odebrali nagrody będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@elektroklub.pl , za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 378-26-68 lub pisząc listownie na adres Motivation Direct Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Czeczota 31
 5. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, o której mowa. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 6. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Programie. Brak zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w Programie.
 8. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Programie motywacyjnym „Elektroklub”, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji oraz przygotowanie raportów statystycznych. Podstawą prawną opisanych działań jest prawnie uzasadniony interes Administratorów art. 6, ust.1, pkt f) RODO.
 9. Informujemy, że Administratorzy powierzyli przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji Programu spółce Motivation Direct Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Czeczota 31. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi administratorzy lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych oraz udostępniane innym podmiotom tj. firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, audytorskie lub doradcze, a także instytucjom finansowym oraz organom administracji publicznej w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dystrybutorów, których to lista znajduje się na stronie internetowej każdego z Administratorów i u których dokonałam / dokonałem zakupów produktów lub usług Administratorów, moich danych osobowych, obejmujących dane identyfikacyjne (w tym nazwa, NIP i adres) oraz informacje o dokonanych przeze mnie zakupach produktów lub usług Administratorów w celu dokonywania analiz efektywności działań handlowych Administratorów lub Dystrybutorów, nakierowanych na oferowanie mi produktów i usług tych podmiotów najlepiej dopasowanych do moich potrzeb, w tym przekazywania wyników tych analiz do Dystrybutorów:

 

•  Signify; Dostępna lista dystrybutorów

 

•  Schneider Electric; Dostępna lista dystrybutorów

 

•  NKT; Dostępna lista dystrybutorów

 

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę odrębnie dla poszczególnych Administratorów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy niezwiązanych z Programem przez:

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę odrębnie dla poszczególnych Administratorów

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od:

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę odrębnie dla poszczególnych Administratorów

Wyrażam zgodę na nawiązywanie połączeń telefonicznych lub wysyłanie wiadomości tekstowych na podany przeze mnie numer telefonu, w celu przekazywania informacji marketingowych przez:

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę odrębnie dla poszczególnych Administratorów