Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Gospodarka w lipcu 2017 r.
2017-11-11

Gospodarka w lipcu 2017 r.

Wyniki lipca potwierdzają dobrą sytuację w wielu obszarach gospodarki. Już w pierwszym półroczu 2017 r. osiągano stabilny 4% wzrost PKB, rosły obroty w handlu zagranicznym, poprawiały się wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw, sytuacja na rynku pracy i inne wielkości makroekonomiczne wskazują, że gospodarka znajduje się na „ścieżce wzrostu”. Na wzrost gospodarczy wpływał głównie konsumpcyjny popyt krajowy, przy neutralnym lub ujemnym oddziaływaniu inwestycji. Obroty w handlu zagranicznym (liczone w euro) wzrastały zarówno
w eksporcie (o 8,4%), jak też w imporcie (o 10,9%), składając się na dodatnie saldo obrotów. Lipiec był kolejnym miesiącem, kiedy wzrastała produkcja przemysłu, budownictwa i sprzedaży detalicznej.

W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż rok temu o 6,2%, a po siedmiu miesiącach wzrost wynosił 5,8%. Najwyższe wskaźniki wzrostu (nawet 8-10%) odnotowały przedsiębiorstwa wytwarzające metale i wyroby z metali, maszyny i urządzenia, tworzywa sztuczne, mineralne materiały dla budownictwa, meble. Wyniki fi nansowe były wyższe od uzyskanych rok wcześniej (wskaźnik rentowności nett o wynosił 6,7%). Na dobre efekty ekonomiczne wpływała rosnąca sprzedaż przedsiębiorstw – eksporterów, która była o 12,1% wyższa niż przed rokiem.

Po regresie budownictwa w ubiegłym roku kolejne miesiące 2017 r. wykazują wzrost. W lipcu br. aż o 19,8% zwiększyła się produkcja budowlana w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób (wskaźnik liczony do bardzo niskiej bazy roku poprzedniego). Po 7 miesiącach wzrost budownictwa wynosi 10,6%. Budownictwo powoli dochodzi do równowagi, ale wolumen budownictwa jest jeszcze niższy od uzyskanego 2 lata temu. W budownictwie mieszkaniowym spodziewane jest przyśpieszenie. W okresie styczeń–lipiec 2017 r. zakończono i przekazano do użytkowania 93,4 tys. mieszkań tj. o 7,9% więcej niż rok temu. Zapowiedzią szans na wzrost budowanych mieszkań jest wyraźnie zwiększająca się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o prawie ¼) oraz wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań (o ⅓). Rozpoczęty program „mieszkanie+” przeznaczony jest głównie dla osób o niskich dochodach. W programie tym wykorzystywane będą liczne preferencja dla obniżenia kosztu budowy mieszkania. Pierwsze efekty programu „mieszkanie+” zapowiadane są na początek 2018 r.

Podobnie jak w półroczu 2017 r. również w lipcu na rynku pracy umacniają się pozytywne tendencje. Stopa rejestrowanego bezrobocia w końcu lipca wynosiła 7,1%, notowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia nominalnego o 4,9%, a realnego 3,2%. Po wielomiesięcznej defl acji nastąpił wzrost wskaźników cen towarów i usług. Przy średniej infl acji w lipcu br. o 1,7%, najbardziej wzrosły ceny żywności i transportu.

Wyniki siedmiu miesięcy 2017 r. w wielu obszarach gospodarki są pozytywne. Jednak trwałe i korzystne zmiany powinny opierać się na inwestycjach, co jest zapowiadane, ale jeszcze nie realizowane. Obserwując różnokierunkowe zmiany skutków polityki gospodarczej rządu zauważyć też trzeba wyniki badań koniunktury wskazujące na opinie przedsiębiorstw, które oceniają swoje szanse lepiej niż w poprzednich miesiącach.

 Źródło pochodzenia: Rynek Elektryczny, nr 9/2017

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!