Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Sierpień w GUS
2016-11-16

Sierpień w GUS

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2012=100)

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 7,5% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,3%) i o 3,3% wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1% wyższym w porównaniu z lipcem br. W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych – o 31,0%, pozostałego sprzętu transportowego – o 23,8%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 20,2%, maszyn i urządzeń – o 19,1%, mebli – o 17,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,4%, wyrobów z metali – o 12,9%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 17,0%, w produkcji napojów – o 11,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,4% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,4% (wobec wzrostu o 2,0% przed rokiem).

Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2012=100)

Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2012=100)

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. niższa o 20,5% niż przed rokiem i o 2,8% w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 20,3% niż w sierpniu ub. roku i o 5,5% w porównaniu z lipcem br. W stosunku do sierpnia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 23,0%, w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 20,0%, a w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 17,7%. W porównaniu z lipcem br. spadek poziomu zrealizowanych robót wystąpił w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 11,8% i zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 1,3%, a wzrost w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,1%.

Źródło: Rynek Elektryczny

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!